Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Industry 4.0

Διανύοντας την 4η βιομηχανική επανάσταση που αποτελεί την ψηφιακή επανάσταση στον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής οι νέες προκλήσεις καθώς και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και την οικονομία έχουν πολλαπλασιαστεί. Το GRawMat συμβάλει στη δημιουργία στρατηγικών σχεδίων που διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση των βιομηχανιών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την παραγωγή και διάθεση ορυκτών πρώτων υλών στη 4η βιομηχανική επανάσταση με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η υλοποίηση τέτοιων σχεδίων πραγματοποιείται μέσω της καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης λειτουργίας, την υπόδειξη οδικού χάρτη ψηφιοποίησης και ορθής μετάβασης προς τη 4η βιομηχανική επανάσταση και την πιλοτική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στη γραμμή παραγωγής.

Βιωσιμότητα

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη του εξορυκτικού κλάδου αποσκοπεί στη βελτίωση των οικονομικών δεικτών η οποία σχεδιάζεται με βάση τη μέγιστη απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διαταράσσεται η φυσική ισορροπία. Η υλοποίηση δράσεων υποστήριξης της Βιώσιμης Ανάπτυξης επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου και ποσοτικών δεικτών για την αποδοτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της αειφορικής επίδοσης μεταλλευτικών και εξορυκτικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσω της αλληλεπίδρασης των εμπλεκόμενων φορέων. Το GRawMat αναλαμβάνει ολοκληρωμένες μελέτες για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας διεργασιών, αναλύσεις του κύκλου ζωής των σταδίων παραγωγής και διερεύνηση της δυνατότητας συνέργειας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου σε κοινές δράσεις.

Εκπαίδευση

Το GRawMat συμβάλει στην ενοποίηση στρατηγικών συμμαχιών και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων-εταίρων που δραστηριοποιούνται στον εξορυκτικό κλάδο αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά συμπληρωματικότητας και συνεργασίας. Χάρη στη συσσωρευμένη εμπειρία των μελών του, το GRawMat προσφέρει εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα όπως η υιοθέτηση καλών βιομηχανικών πρακτικών, η κατοχύρωση τεχνογνωσίας και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, μέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ημερίδων παρουσίασης, επιστημονικών συνεδρίων, διαγωνισμών καινοτομίας που απευθύνονται στα στελέχη των επιχειρήσεων καθώς και σε φοιτητές σχολών σχετικές με τις πρώτες ύλες, παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης ατομικών ικανοτήτων εστιασμένων σε εφαρμοσμένες διεργασίες και διεύρυνση της τεχνογνωσίας σε θέματα ενσωμάτωσης αναδυόμενων τεχνολογιών.

Χρηματοδότηση

Το GRawMat υποστηρίζει την εύρεση πηγών χρηματοδότησης από επενδυτές για την ανάπτυξη υποδομών υψηλής τεχνολογίας και καινοτόμων διεργασιών καθώς επίσης και για την διεξαγωγή δράσεων έρευνας και καινοτομίας μέσω της πρόσβασης σε περιφερειακά κοινοτικά κονδύλια και προγράμματα επιδότησης. Στο πλαίσιο αυτό, το GRawMat αναλαμβάνει τη σύνταξη ερευνητικών και επενδυτικών προτάσεων, την αναζήτηση κατάλληλων συνεργατών και τη διοικητική και τεχνική επίβλεψη κατά τη διεξαγωγή.

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter