Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η δημιουργία, λειτουργία και πλήρης ανάπτυξη ενός συνεργατικού σχηματισμού καινοτομίας (ΣΣΚ) στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών. Με το παρόν συνεργατικό σχήμα καινοτομίας θα επιδιωχθεί η συνεργασία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα με την παραγωγή των πρώτων υλών έτσι ώστε, συνεργαζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία και τεχνογνωσία που ως σύνολο κατέχουν, αλλά και την συμπληρωματικότητα τους, να προχωρήσουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων διεργασιών παραγωγής αλλά και καινοτόμων προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική προσαρμογή τους προς ένα αειφόρο μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Η σύμπραξη θα ωφελήσει την ανταγωνιστικότητα των μελών της τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ενώ θα συνιστά έναν πυρήνα μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας μεταξύ όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών και παράλληλα θα αποτελεί αρωγό για τη θέσπιση κανόνων και παροχή συμβούλων σε θέματα διαχείρισης πρώτων υλών προς θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας. Οι δραστηριότητες της σύμπραξης ενισχύουν τον κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στη δημιουργία «κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων» και στην υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσπίστηκαν από τον ΟΗΕ. Επιπλέον, η σύμπραξη θα ενισχύσει έμπρακτα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της χρηματοδότησης.

Τέλος, στον ΣΣΚ θα συμμετάσχουν και θα συνεργαστούν ενεργά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικοί και εταιρικοί φορείς, καθώς και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς του τριγώνου Κοινωνία-Παραγωγή-Έρευνα σε θέματα πρώτων υλών.

Δομή και Λειτουργικότητα του προτεινόμενου συνεργατικού σχήματος

Η δομή του συνεργατικού σχήματος και το εν δυνάμει πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο συνεργασίας και ανάπτυξης τους παρουσιάζεται στο επόμενο σχήμα.

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter