Πληροφορίες

Τι είναι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (ΣΣΚ);

Ως Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) ορίζονται οι οργανωμένες δομές που απαρτίζονται από ανεξάρτητες νεοφυείς, μικρομεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις με δραστηριοποίηση στον ίδιο κλάδο, οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή φορείς δημόσιας διοίκησης και βασικό τους μέλημα είναι η τόνωση κοινών δράσεων που προάγουν την καινοτομία. Οι βασικοί στόχοι ενός ΣΣΚ επιτυγχάνονται με την προώθηση της συνέργειας, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην αναβάθμιση και μεταφορά τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων, την εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και τη δημιουργία δικτύων ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας.

Τι είναι ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας
"GRawMat";

Το GRawMat αποτελεί το ΣΣΚ που έχει συσταθεί από τη σύμπραξη των κυριότερων επιχειρήσεων και φορέων έρευνας στον ελληνικό χώρο που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον κλάδο της εξόρυξης και παραγωγής ορυκτών πρώτων υλών. Στο πλαίσιο του σχηματισμού, τα μέλη του ΣΣΚ δημιουργούν δεσμούς συνεργασίας με σκοπό την αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που ως σύνολο κατέχουν, την ανάδειξη της συμπληρωματικότητας έναντι του ανταγωνισμού και την ανάπτυξη καινοτόμων διεργασιών παραγωγής και προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην τεχνολογική, οικονομική και περιβαλλοντική προσαρμογή στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας.

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter