1ος Διαγωνισμός Καινοτόμων Ιδεών

Το GrawMat Innovation Cluster προκειμένου να υποστηρίξει και να προωθήσει την καινοτομία του νέου ηλικιακά επιστημονικού δυναμικού της χώρας στον κλάδο των πρώτων υλών διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών!

Στόχος είναι να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες στη θεματική ενότητα των πρώτων υλών με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική και την πράσινη οικονομία, τη βιομηχανική συμβίωση και την ενεργειακή μετάβαση, που προέκυψαν στο πλαίσιο:

• Προπτυχιακών σπουδών (Κατηγορία Α)

• Μεταπτυχιακών σπουδών (Κατηγορία Β)

Οι δύο ως άνω κατηγορίες συμμετοχής είναι διακριτές και κάθε συμμετέχων μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε ΜΙΑ από τις κατηγορίες.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετέχουν μέλη της Ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, όπως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητές, προπτυχιακοί (τελειόφοιτοι) και μεταπτυχιακοί φοιτητές σε Πανεπιστημιακές / Πολυτεχνειακές Σχολές σχετικές με τον κλάδο των πρώτων υλών.

Ο Διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις οι οποίες θα λάβουν χώρα παράλληλα για κάθε κατηγορία συμμετοχών (Α ή Β):

Υποβολή της ιδέας:  ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ!  –  Νέα καταληκτική ημερομηνία 13 Ιανουαρίου 2023

Οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλλουν μια εκτεταμένη περίληψη (έως 1000 λέξεις) της ιδέας τους καθώς και να αναδείξουν την καινοτομία αυτής (έως 500 λέξεις). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους σε ειδική φόρμα συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στο www.grawmat.gr έως τις 13 Ιανουαρίου 2023. Το e-mail συμμετοχής θα πρέπει να έχει ως θέμα «Διαγωνισμός Καινοτομίας_Ονοματεπώνυμο Συμμετέχοντα_Κατηγορία_Χ».

Ανακοίνωση των καλύτερων προτάσεων (μία από την κάθε κατηγορία):

Η ανακοίνωση των καλύτερων προτάσεων (μία από την κάθε κατηγορία) θα γίνει εντός του Ιανουαρίου 2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου και στα social media του GrawMat Innovation Cluster. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν κυρίως το βαθμό καινοτομίας και ελκυστικότητας των ιδεών.

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις συμμετοχής διαγωνιζομένων

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαρτήτως των όρων του παρόντος και τη σχετική δέσμευση των συμμετεχόντων.

2. Η υποβολή των προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα.

3. Σε περίπτωση υποβολής πρότασης που δεν εμπίπτει στους όρους του διαγωνισμού, οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της.

4. Οι συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των προτάσεων που υποβάλλουν.

5. Οι συμμετέχοντες συναινούν στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού καθώς και των νικητήριων προτάσεων στα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας του GrawMat.

Προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η αποδοχή των παρόντων όρων συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα τόσο για την καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τον αφορούν σε αρχείο που θα τηρείται από τους διοργανωτές όσο και για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων αυτών, αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια και την επίτευξη του σκοπού του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016).

Οι συμμετέχοντες παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες χρήσεις.

Για τυχόν άσκηση από τους συμμετέχοντες των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 679/2016), οι τελευταίοι μπορούν να αποστείλουν το σχετικό αίτημά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@grawmat.gr

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι δε μπορούν να ελέγξουν τις υποβαλλόμενες στον παρόντα διαγωνισμό συμμετοχές ως προς την τήρηση των διατάξεων της πνευματικής ιδιοκτησίας και για το λόγο αυτό στηρίζονται αποκλειστικά στη δήλωση των συμμετεχόντων περί τήρησης από αυτούς των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η υποβολή πρότασης στο διαγωνισμό αποτελεί από μόνη της δήλωση του συμμετέχοντα περί τήρησης των διατάξεως περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους του διαγωνισμού, της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σε περίπτωση παραβίασης δικαιώματος τρίτου προσώπου οποτεδήποτε και αν αυτό γίνει γνωστό, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα είτε να αποκλείσουν το συμμετέχοντα από το διαγωνισμό (σε περίπτωση που ανακαλυφθεί πριν την επιλογή των νικητών), είτε να ανακαλέσουν την απόφασή τους περί ανάδειξης του συγκεκριμένου συμμετέχοντα ως νικητή και να αιτηθούν από εκείνον/εκείνη την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας προκλήθηκε λόγω της παραβίασης των παρόντων όρων είτε σε τρίτο πρόσωπο, είτε τους ίδιους τους διοργανωτές.

 

 

Αποτελέσματα

Η Κυριακή Βερώνη, Γεωλόγος, MSc, κέρδισε το 1ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας που διοργανώθηκε από το GrawMat Innovation Cluster στην κατηγορία των μεταπτυχιακών σπουδών. Η έρευνα της αφορούσε στην αντιμετώπιση ενός πολύ σημαντικού, σύνθετου περιβαλλοντικού προβλήματος, της Όξινης Απορροής Μεταλλείων (ΟΑΜ), χρησιμοποιώντας ως “case study” τα μεταλλεία Κίρκης, νοτιοδυτικά του νομού Έβρου. Οι επιφανειακοί υδάτινοι αποδέκτες, πλησίον των μεταλλείων Κίρκης και του εργοστασίου εμπλουτισμού, είναι επιβαρυμένοι με μεγάλες ποσότητες ρύπων (κυρίως βαρέα μέταλλα) ως αποτέλεσμα της ΟΑΜ.

Η καινοτομία της εργασίας αφορά στο σχεδιασμό ενεργητικών, in situ, μεθόδων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ρύπανσης με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του συνόλου της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής των μεταλλείων. Επιπλέον, ιδιαίτερη δόθηκε έμφαση στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, στην ανάπτυξη της βιοποικιλότητας και στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου.   

Η Δανάη-Ελένη Στρούτζα, σπουδάστρια της σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, μέλος της εκπαιδευτικής και ερευνητικής Μονάδας Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (UEST), κέρδισε το 1ο Βραβείο στον 1ο Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών που διοργανώθηκε από το GRawMat Innovation Cluster στην κατηγορία των προπτυχιακών σπουδών. Η έρευνα της αφορά στον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας των παραγόμενων υδατικών αποβλήτων ενός ανθρακωρυχείου, το οποίο έχει εγκατασταθεί στην Πολωνία. Ένας από τους βασικούς στόχους της έρευνας είναι η ανάκτηση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας από τα λύματα με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Η καινοτομία της έρευνας έγκειται στην ολιστική προσέγγιση της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήματος. H LCA που πραγματοποιήθηκε επέτρεψε τον ακριβή υπολογισμό των περιβαλλοντικών φορτίων που προκύπτουν από τη εφαρμογή των διαφόρων τεχνολογιών. Παράλληλα, είναι εναρμονισμένη με τη σημερινή πραγματικότητα, και εστιάζει στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και κατά συνέπεια στην ανάλογη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου της μονάδας.

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter