Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για τις
Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Καινοτομία και ερευνητική αριστεία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην εξορυκτική και μεταλλευτική βιομηχανία

Κυκλική Οικονομία

Σταδιακή υιοθέτηση μοντέλου κυκλικής οικονομίας στο σύνολο των πρακτικών του ελληνικού εξορυκτικού κλάδου και χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης με έμφαση στις κρίσιμες πρώτες ύλες.

Ανταγωνιστικότητα

Ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη βελτίωση διεργασιών και μεθόδων παραγωγής, δημιουργία αλυσίδας προστιθέμενης αξίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας του κλάδου.

Συνέργεια

Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών τεχνολογίας και καινοτομίας, υλοποίηση ενεργειών δικτύωσης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε τεχνογνωσία.
0

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

0

Εταιρίες Εξόρυξης και Παραγωγής Υλικών

0

Εταιρίες Έρευνας και Μελετών

Πεδία ενδιαφέροντος

ΜETAΛΛΟΥΡΓΙΑ
Κοιτασματολογία
Περιβαλλοντική παρακολούθηση
Εξόρυξη
Ανάκτηση
Διαδικασίες εμπλουτισμού

Δράσεις

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων του GrawMat είναι χωρισμένη σε 6 Ενότητες Εργασίας

Home

Νομική σύσταση, οργάνωση και λειτουργία εγκαταστάσεων του σχηματισμού

Home

Διεύρυνση του σχηματισμού με προσέγγιση νέων μελών και σύνδεση με δημόσιους φορείς. Διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και διαγωνισμών καινοτομίας.

Home

Συγκρότηση επιχειρηματικών σχηματισμών για προετοιμασία και υλοποίηση ερευνητικών έργων. Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων των έργων σε πιλοτικές μονάδες ή διαδικασίες.

Home

Δίκτυο εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς για την παροχή υπηρεσιών έρευνας και μελετών προς τα μέλη

Home

Δράσεις κατάρτισης σε νέες μεθόδους κατεργασίας, νέα εργαλεία προσομοίωσης διεργασιών, προσεγγίσεις επιχειρηματικότητας, προσαρμογής σε καινοτόμες τάσεις και τη νομοθεσία

Home

Αποτίμηση των δράσεων της δυναμικής του σχηματισμού και της διαδικασίας μετάβασης στην περίοδο ωριμότητας και τα επόμενα στάδια του κύκλου ζωής.

Newsletter

Εγγραφή στο Newsletter του GRawMat

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar