Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για τις
Ορυκτές Πρώτες Ύλες
Καινοτομία και ερευνητική αριστεία για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στην εξορυκτική και μεταλλευτική βιομηχανία

Οι πρώτες ύλες αποτελούσαν πάντα βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης επιβίωσης και τεχνολογικής προόδου. Οι πρώτες ύλες βρίσκονται παντού, σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες, είτε ως μέταλλα είτε ως ορυκτά, και καθορίζουν σημαντικά το επίπεδο ευημερίας και τις προσδοκίες για ανάπτυξη, ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή που οι απαιτήσεις για καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για επαν-εκβιομηχάνιση και αυτάρκεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει εκ νέου συζητήσεις σχετικά με την εκμετάλλευση των δικών της πόρων, εστιάζοντας στο πώς μπορεί να καταστήσει και πάλι την Ευρώπη μια παραγωγική ήπειρο., υιοθετώντας παράλληλα το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, αντί του γραμμικού μοντέλου παραγωγής.

Ο κλάδος της παραγωγής των ορυκτών πρώτων υλών αποτελεί τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας της κυκλικής οικονομίας, και όσον αφορά τις πρώτες ύλες είναι μαζί με τα προϊόντα διατροφής ο σημαντικότερος. Η διατήρηση όμως των φυσικών ορυκτών πόρων και η επάρκεια τους και για τις επόμενες γενιές, προϋποθέτει την εφαρμογή δράσεων περιορισμού της σπατάλης, μεγαλύτερη αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής με αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου φάσματος προϊόντων από την ίδια πηγή, και φυσικά της ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης νέων πρώτων υλών από τα απόβλητα των διεργασιών.

Στην Ελλάδα ο κλάδος παραγωγής των ορυκτών πρώτων υλών έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα για την εθνική οικονομία, όπου το μοντέλο της γραμμικής οικονομίας εξακολουθεί να επικρατεί. Οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί βασίζονται στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας προς μια βιώσιμη ανάπτυξη και σε μια στρατηγική για τις πρώτες ύλες με κυρίαρχη αυτή των κρίσιμων πρώτων υλών. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται ταχεία προσαρμογή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητά τους τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Επομένως, είναι αναγκαία η αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων και ενθάρρυνσης δράσεων που στοχεύουν:

  • Στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών επεξεργασίας πρώτων υλών και τη μείωση του όγκου -με ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών- των παραγόμενων παραπροϊόντων και αποβλήτων.
  • Στην επαναχρησιμοποίηση των παραπροϊόντων/αποβλήτων στις ίδιες τις εγκαταστάσεις παραγωγής ή ως πρώτη ύλη σε άλλες εγκαταστάσεις/βιομηχανίες στα πλαίσια συνεργειών.
  • Στην κατεργασία στερεών –κυρίως- αλλά και υγρών παραπροϊόντων με εφαρμογή νέων καινοτόμων μεθόδων ή συνδυασμό υπαρχουσών για την ανάκτηση συστατικών.
  • Στην εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών κατεργασίας, αδρανοποίησης και σταθεροποίησης στερεών και υγρών παραπροϊόντων με στόχο την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση τους.

Μέσω του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας GRawMat, επιδιώκεται η σύμπραξη επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα με την αξιακή αλυσίδα των πρώτων υλών έτσι ώστε, συνεργαζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία και τεχνογνωσία που ως σύνολο κατέχουν, αλλά και την συμπληρωματικότητα τους, να προχωρήσουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων διεργασιών παραγωγής και καινοτόμων προϊόντων, συμβάλλοντας έτσι στην τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική προσαρμογή τους προς ένα αειφόρο μοντέλο κυκλικής οικονομίας.

Η σύμπραξη θα ωφελήσει την ανταγωνιστικότητα των μελών της, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ενώ θα συνιστά έναν πυρήνα μεταφοράς τεχνογνωσίας και καινοτομίας μεταξύ όλων των μελών της εφοδιαστικής αλυσίδας των πρώτων υλών και παράλληλα θα αποτελεί αρωγό για τη θέσπιση κανόνων και παροχή συμβούλων σε θέματα διαχείρισης πρώτων υλών προς θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας.

Οι δραστηριότητες του GRawMat ενισχύουν τον κοινωνικό αντίκτυπο συμβάλλοντας στη δημιουργία «κοινωνιών μηδενικών αποβλήτων» και στην υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων για Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσπίστηκαν από τον Ο.Η.Ε. Επιπλέον, η σύμπραξη θα ενισχύσει έμπρακτα την άμεση και μακροπρόθεσμη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος, στο GRawMat θα συμμετέχουν ενεργά πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, κοινωνικοί φορείς και επαγγελματικά επιμελητήρια , καθώς και φορείς της δημόσιας διοίκησης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τους δεσμούς του τριγώνου Κοινωνία-Παραγωγή-Έρευνα σε θέματα πρώτων υλών.

Εκτελεστικός Διευθυντής
Δρ. Ευάγγελος Τζάμος

0

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

0

Εταιρίες Εξόρυξης και Παραγωγής Υλικών

0

Εταιρίες Έρευνας και Μελετών

Αποστολή

Αποστολή του GRawMat είναι ο σχεδιασμός μια ενιαίας στρατηγικής για τη βιώσιμη και αποτελεσματική χρήση των ορυκτών πρώτων υλών που θα υλοποιείται από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εξόρυξης και μεταλλουργίας σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς.

Όραμα

Όραμά του GRawMat είναι η δημιουργία και η πλήρης ανάπτυξη ενός βιώσιμου τομέα εξόρυξης που να δημιουργεί τις βάσεις για ενσωμάτωση στις αλυσίδες αξίας και να ενισχύει την οικονομία και ανταγωνιστικότητα τόσο σε Εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο. Επιδίωξη του GRawMat είναι η εισαγωγή και ενδυνάμωση των εταιρειών του κλάδου στην βιομηχανική δραστηριότητα υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας, η μετάβαση από την παραδοσιακή εξορυκτική βιομηχανία σε μια σύγχρονη μορφή με όρους βιωσιμότητας και ψηφιοποίησης καθώς και η εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά.

Στόχοι

Στο πλαίσιο του GRawMat, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις συνεργάζονται διαθέτοντας την τεχνογνωσία τους, τις υποδομές τους και τις ροές παραγωγής τους για την προώθηση κοινών οργανωτικών δομών, διεργασιών παραγωγής και προϊόντων που θα αναδείξουν τη βιωσιμότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των μεταλλευτικών εταιρειών του κλάδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, την εναρμόνιση με τις πρακτικές κυκλικής οικονομίας, τους περιβαλλοντικούς στόχους της σύγχρονης κοινωνίας και τη βιομηχανική συμβίωση.

Newsletter

Εγγραφή στο Newsletter του GRawMat

Εγγραφή στο Cluster
Ελληνικά
International Conference on Raw Materials and Circular Economy
This is default text for notification bar

Εγγραφή στο newsletter